Secțiune susținută de

Stimulentul de inserție. Cum se acordă în acest an?

Portal HR \ HR Pedia \ Stimulentul de inserție. Cum se acordă în acest an?

Stimulentul de inserție este suma de bani pe care statul o acordă părintilor care se află în concediu de creștere a copilului pentru a-i stimula pe aceștia să se întoarcă în câmpul muncii mai devreme. Pentru că dispozițiile în acest domeniu au fost modificate recent de guvernanți, AvocatNet.ro îți spune astăzi tot ce trebuie să știi despre regulile de acordare a stimulentului aplicabile în 2013.

Stimulentul de inserție este acea sumă de bani pe care statul o acordă părinților care, deși aflați în concediul de creștere a copilului, se hotărăsc să se întoarcă la serviciu înainte de încheierea concediului. Mai exact, potrivit Ordonanței de Urgență nr. 111/2010, actul normativ care reglementează regimul juridic de acordare a stimulentului de inserție, suma se acordă „persoanelor care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, obțin venituri supuse impozitului”. Este vorba de acele impozite prevăzute de Codul Fiscal, adică venituri rezultate din salarii, din activități independente sau din activități agricole.

OUG nr. 111/2010 stabilește, totodată, că de stimulent beneficiază oricare dintre părinții firești ai copilului, persoanele care au adoptat copilul, cele cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență, precum și persoana care a fost numită tutore.

Un aspect important stabilit de actul normativ este că angajatorul NU poate concedia salariatul care se află în plata stimulentului de inserție. Mai mult chiar, conform normelor, această interdicție se poate extinde, o singură dată, cu până la 6 luni după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în unitate.

În momentul de față, cuantumul lunar al stimulentului de inserție este de 1 ISR (indicator social de referință), adică de 500 lei. 

Noutăți în ce privește acordarea stimulentului de inserție

Reglementările privind acordarea stimulentului de inserție au fost modificate semnificativ la sfârșitul anului 2012, prin Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 699, din 11 octombrie 2012.

Concret, o modificare importantă este aceea că părintele va primi stimulentul de inserție pentru fiecare naștere sau adopție, în condițiile în care vechile prevederi stabileau că acest drept se acordă doar pentru primele 3 nașteri.

„Art. 9. – (1) Concediul și indemnizația lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5 și 6, precum și stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre nașteri sau, după caz, pentru fiecare dintre situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2)” – prevederea actuală

Schimbările operate de actul normativ au fost confirmate, pentru AvocatNet.ro, și de Cătălina Mircea, Senior Partner SCA Mircea și Asociații, aceasta arătând că legiuitorul a adus modificări inclusiv cu privire la posibilitatea ca părintele să beneficieze de stimulentul de inserție începând cu drepturile cuvenite lunii octombrie 2012, cu aplicabilitate și în anul 2013.

Astfel, în baza prevederilor instituite de Legea nr. 166/2012, avocatul Mircea și Asociații distinge următoarele situații de acordare a stimulentului, în funcție de durata concediului de creștere a copilului pentru care a optat părintele:

 • Persoana care a optat pentru concediul de creștere a copilului în vârstă de până la 1 an, în situația în care obține venituri impozabile înainte ca minorul să împlinească vârsta de 1 an, la cerere, va beneficia de stimulentul de inserție, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.
 • Persoana care a optat pentru concediul de creștere a copilului în vârstă de până la 2 ani, are dreptul să primeasca stimulentul de inserție în situația în care realizează venituri supuse impozitării, după implinirea de către copil a vârstei de 1 an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de câtre acesta a vârstei de 2 ani.
 • În cazul copilului cu handicap, stimulentul se acordă oricând, pe toată durata, părintelui îndreptățit, până la împlinirea vârstei de 3 ani de către copil.

„Opțiunea beneficiarului, de a alege între perioada de 1 an, respectiv 2 ani, de concediu pentru creșterea copilului, se exprimă în scris, pe bază de cerere și nu mai poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor„, punctează avocatul Mircea și Asociații.

Important! În cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizația lunară și solicită dreptul la stimulent de inserție, plata indemnizației lunare se suspendă.

Ce acte trebuie să depui pentru a beneficia de stimulentul de inserție?

„Pentru a primi stimulentul de inserție este necesar ca părintele care a beneficiat de concediul de creștere a copilului să depună o cerere de acordare a stimulentului de inserție, la Primăria comunei, orașului, municipiului sau sectoarelor în cazul Municipiului București, aflate în raza domiciliului sau reședinței solicitantului, împreuna cu actele doveditoare ale situației de fapt în care se află”, a precizat Cătălina Mircea.

Concret, dreptul la stimulent de inserție, se acordă pe bază de cerere scrisă însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

 • copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primește documentele;
 • actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul;
 • actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor de concediu pentru creșterea copilului;
 • dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
 • dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;
 • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Beneficiarul este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situația sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția acesteia.

În ce condiții se poate pierde dreptul la stimulentul de inserție?

Potrivit Cătălinei Mircea, dreptul la plata stimulentului de inserție încetează începând cu ziua următoare celei în care:

 • copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 • beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului și nici nu se află în concediul pentru creșterea copilului;
 • a avut loc decesul copilului.

Atenție! Din punct de vedere fiscal, pentru dreptul la stimulentul de inserție nu se datorează impozit și nici contribuțiile sociale obligatorii stabilite de lege.

–––

Acte normative care au operat modificări la nivelul modalității de acordare a stimulentului de inserție:

Articol de Mirela Oprea, preluat de pe Avocatnet.ro.

Data articol: februarie 25, 2013

Newsletter-ul Portal HR

100% fără spam